top of page

Huishoudelijk reglement

​"Education is the most powerful tool which you can use to change the world". Nelson Mandela

1. BENAMING

 

Onder de benaming “Ouderraad van de Vrije Basisschool Mariadal” wordt de Ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht.

 

2. ZETEL

 

De zetel van de Ouderraad is gevestigd te Vrije Basisschool Mariadal, Klein Overlaar 3, 3320 Hoegaarden.

 

3. DOELSTELLING

 

De basisdoelstelling van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school. Hiertoe zal hij meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de Ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en alle personeelsleden van de school.

 

De Ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

 

De Ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren door middel van een goede communicatie, meedenken en participeren, een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

 

Concreet betekent dit dat de Ouderraad de volgende kerntaken zal opnemen:

 

 

* Communiceren

 

Optimaliseren van communicatie tussen directie, leerkrachten en ouders. De Ouderraad treedt op als klankbord voor de directie en leerkrachten en kan ongevraagd en gevraagd advies geven. De Ouderraad fungeert ook als vraagbaak voor ouders, waarbij de Ouderraad ouders met raad en daad kan bijstaan. De Ouderraad wil herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor alle partijen.

 

* Informeren

 

De Ouderraad is de schakel tussen ouders en school en wil alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten.

De Ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de Ouderraad geïnformeerd over wat er leeft onder het personeel en kan zij dit uitdragen naar de ouders.

 

* Adviseren

 

Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school, dit zowel vanuit een adviesverlenende rol als vanuit actieve participatie. De Ouderraad maakt gebruik van de aanwezige expertise, kennis en ervaring voor de school in het algemeen. Dit kan gevraagd en ongevraagd plaatsvinden.

 

* Participeren

 

De deelname van ouders aan de participatieorganen bevorderen en ondersteunen. Streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid. Bijdragen aan een leerrijke en plezierige school waar alle kinderen zich goed voelen en gesteund worden om hun eigen talenten te ontdekken. Bijdragen aan het opvoedkundige project en de goede werking van de school. Behartigen van belangen van de ouders en van leerlingen.

 

 

* Organiseren

 

Activiteiten organiseren die bepaalde aspecten van de werking van de school kunnen steunen en die bijdragen tot een leerrijke en plezierige school.

 

Kortom, adviesverlenend, ondersteunend en ook actief betrokken zijn met en voor ouders, kinderen, leerkrachten en directie.

 

 

 

4. SAMENSTELLING VAN DE OUDERRAAD

 

4.1       De Ouderraad bepaalt de wijze waarop de raad voor de volgende mandaatperiode zal samengesteld worden en staat in voor de organisatie van die samenstelling. Alle ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij die samenstelling en kunnen zich kandidaat stellen.

 

4.2       In geval de Ouderraad dit niet bepaalt of in geval de Ouderraad ontbonden is, staat het schoolbestuur samen met de schoolraad in voor de samenstelling van de Ouderraad via verkiezingen onder alle ouders.

 

4.3       Er is geen maximum aantal leden. Er kunnen te allen tijde werkgroepen opgericht worden om efficiënt te kunnen werken.

 

4.4       Op uitnodiging van de Ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de Ouderraad, in een raadgevende functie.

 

4.5       De Ouderraad kan niet-leden uitnodigen om aanwezig te zijn: ervaringsdeskundigen, andere ouders, experten... Deze personen kunnen deelnemen aan de vergaderingen, in een raadgevende functie.

            

4.6       Het mandaat in de Ouderraad geldt voor vier jaar. Het eindigt:

 • wanneer de ouder geen kind meer heeft op de school;

 • wanneer de ouder expliciet te kennen geeft niet langer lid te willen zijn;

 • wanneer de ouder zich niet aan de doelstellingen van de Ouderraad houdt.

 

 

 

 

5. BESTUURSSAMENSTELLING EN VERTEGENWOORDIGINGEN

 

5.1       De Ouderraad verkiest of herbevestigt jaarlijks op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een communicatie- verantwoordelijke.

            

* Voorzitter

 • waakt over de goede werking van de Ouderraad.

 • stelt in overleg met de secretaris (en input van de algemene vergadering) de agenda voor de vergadering op.

 • leidt de vergaderingen van de Ouderraad.

 • ondertekent alle brieven en officiële documenten in naam van de Ouderraad.

 • coördineert de werkzaamheden van de Ouderraad.

 • bekrachtigt de notulen en overige verslagen van de Ouderraad.

 • is aanspreekpunt voor het team.

 

 

* Ondervoorzitter

 • Ondersteunt de voorzitter bij zijn/haar taken.

 • leidt de vergaderingen wanneer de voorzitter belet is.

 • neemt alle taken van de voorzitter waar wanneer de voorzitter belet is.

 

* Secretaris

 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en verzamelt bijkomende agendapunten.

 • stuurt 1 week voor de vergadering de agenda rond + het verslag van de laatste Ouderraad.

 • is verantwoordelijk voor het verslag van de vergadering van de Ouderraad.

 • beheert de contactgegevenslijst van de leden van de Ouderraad en de helpende handen.

 • beheert het archief van draaiboeken van georganiseerde activiteiten. (Dit staat niet gelijk aan de opmaak van die draaiboeken. Er wordt in overleg bepaald wie voor welke activiteit een "draaiboek" bijhoudt.)

 

* Penningmeester

 • beheert de financiële middelen van de Ouderraad, hij/zij int en beheert de gelden van de Ouderraad.

 • zorgt dat kosten gedaan voor de Ouderraad binnen de 14 dagen na doorgeven ervan terugbetaald worden.

 • rapporteert op de vergaderingen van de Ouderraad de uitgaven en inkomsten.

 • maakt een financieel verslag aan het einde van het schooljaar.

 

 * Communicatieverantwoordelijke

 • is het centrale aanspreekpunt met betrekking tot interne en externe communicatie.

 • is verantwoordelijk voor de content van de verschillende kanalen, zorgt ervoor dat deze up-to-date blijven en dat deze op mekaar afgestemd zijn (website, facebook, nieuwsbrief, affiches, flyers, ...)

 • waakt over een goede en volledige communicatie t.o.v. de leden van de Ouderraad en andere ouders binnen de school.

 

 

 

 

5.2       Ouders die deel uitmaken van het schoolbestuur of het -personeel van de betrokken instelling, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

 

5.3       Alle communicatie aan de Ouderraad wordt minstens aan de voorzitter en de communicatieverantwoordelijke gericht. Alle communicatie in naam van de Ouderraad gebeurt door de bestuursleden.

 

5.4       De Ouderraad duidt de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad aan uit zijn midden. Er worden plaatsvervangers aangeduid voor het geval de oudervertegenwoordigers in de schoolraad hun mandaat vroegtijdig beëindigen. De mandaten gelden in principe voor vier jaar, maar worden jaarlijks al dan niet herbevestigd door de Ouderraad.

 

5.5       Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:

 • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van het schoolbestuur van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

 • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

 

6. BEVOEGDHEDEN VAN DE OUDERRAAD

 

6.1       De Ouderraad kan op vraag van de schoolraad maar ook op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen aan het schoolbestuur over de aangelegenheden waar de schoolraad bevoegd voor is:

1°   de bepaling van het profiel van de directeur;

2°   het studieaanbod;

3°   het aangaan van samenwerkingsverbanden;

4°   de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het aangeboden vervoer;

5°   de vaststelling van het nascholingsbeleid;

6°   het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

7°   het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen :

a) het schoolreglement;

b) het schoolwerkplan in het basisonderwijs;

c) het beleidsplan of -contract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

8°   bepaalde grote infrastructuurwerken:

9°   de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

10° het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen,
       met inbegrip van de schoolmaaltijden;

11° het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de
       resultaten van een schooldoorlichting;

12° het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs.

 

6.2       Elk advies van de Ouderraad wordt ter informatie bezorgd aan de pedagogische raad, de leerlingenraad en de schoolraad.

 

6.3       De termijn van 30 kalenderdagen waarbinnen het advies moet beantwoord worden door het schoolbestuur, wordt opgeschort gedurende de wettelijk vastgelegde schoolvakanties.

 

6.4       De Ouderraad heeft in functie van de uitoefening van zijn bevoegdheden een algemeen informatierecht. Dit recht wordt uitgeoefend via de oudervertegenwoordigers in de schoolraad.

 

             De voorzitter, of desgevallend de secretaris, van de schoolraad bezorgt de verslagen van de schoolraad aan de voorzitter van de Ouderraad.

 

6.5       Verder zal de Ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

 • Alle ouders informeren over activiteiten en standpunten

 • De deelname van ouders aan de participatieorganen bevorderen en ondersteunen. Streven naar een weerspiegeling van de schoolpopulatie in de samenstelling van de participatieorganen en maatschappelijk kwetsbare groepen betrekken bij het schoolbeleid.

 

7. DE VERGADERINGEN VAN DE OUDERRAAD

 

7.1       De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de Ouderraad.

              

7.2       Tijdens de laatste vergadering van elk schooljaar legt de Ouderraad de vergadermomenten voor het volgende schooljaar vast.

 

De voorzitter of desgevallend de secretaris van de Ouderraad bezorgt de data van deze vergadermomenten aan de directeur en aan de voorzitter van de schoolraad opdat die data ook in de schoolkalender opgenomen worden.

 

De Ouderraad vergadert minimum 5 keer per schooljaar (minstens voorafgaand aan elke vergadering van de schoolraad).

 

7.3       De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de Ouderraad kunnen agendapunten indienen.

 

8. UITNODIGINGEN

 

8.1       De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de Ouderraad. De uitnodiging wordt ten laatste één week vóór de bijeenkomst verstuurd. De uitnodiging kan via e-mail bezorgd worden.

 

8.2       De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. Zo mogelijk worden ook bijbehorende documenten en nota’s op voorhand bezorgd.

 

9. BESLUITVORMING

 

9.1       In alle vergaderingen wordt gestreefd naar consensus bij het verstrekken van adviezen of het bepalen van standpunten.

 

9.2       Indien geen consensus bereikt wordt, zal er een stemming georganiseerd worden. In dat geval beschikt elk lid over één stem. Een voorstel heeft 2/3 meerderheid nodig om aanvaard te worden. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.

 

 1. Om geldig te zijn moet bij de stemming minstens 50% van de leden aanwezig zijn.

 

9.4       In het geval van een extra vergadering, wanneer de Ouderraad een vraag tot advies krijgt van de schoolraad, kan ze slechts geldig vergaderen als er minstens 50% van de leden aanwezig zijn. Wordt dit quorum niet bereikt, dan wordt een nieuwe vergadering van de Ouderraad samengeroepen. Op die nieuwe vergadering kan, ongeacht de aanwezigheden, over de agendapunten van de vorige vergadering rechtsgeldig vergaderd worden.

 

9.5       Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd. De stembriefjes worden door minstens 2 personen geteld.

 

10. COMMUNICATIE

 

10.1        De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de Ouderraad en eventueel naar andere geïnteresseerde ouders.

 

10.2        De Ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over de activiteiten en standpunten tegenover al het personeel, alle leerlingen en alle ouders en over de wijze waarop de bevoegdheden uitgeoefend worden.

 

10.3       Ouders van de school kunnen informatie verkrijgen bij en opmerkingen geven aan de leden van de Ouderraad.

 

11. FINANCIËN

 

11.1      Hoewel dit niet het eerste objectief is van de Ouderraad, is het niet uitgesloten dat de Ouderraad festiviteiten en winstgevende acties organiseert.

 

11.2      De financiële verrichtingen van de Ouderraad worden opgenomen in de dubbele boekhouding van de VZW Instituut Mariadal.
 

11.3      De VZW schoolbestuur is de juridische eigenaar van de financiën en van de bankrekening, waarop de schooldirecteur enerzijds en de voorzitter en de penningmeester van de Ouderraad anderzijds een volmacht hebben. De ouderraad, als onderdeel van de school VZW, beheert de financiën van de ouderraad.

 

11.4      Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. De kasbewegingen gebeuren door de gevolmachtigden van de Ouderraad. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden. Aangezien de boekhouding  van de Ouderraad onderdeel uitmaakt van de schoolboekhouding, wordt overeengekomen dat de schoolboekhouder ook de boekhouding van de Ouderraad voert. De Ouderraad verbindt zich ertoe periodiek de nodige bewijsstukken te bezorgen.
 

11.5      Het saldo moet positief blijven.
 

11.6      De middelen die de Ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school. De finale beslissing m.b.t. de investering ligt bij de Ouderraad, na overleg met het leerkrachtencorps en de directie.

 

 

 

 

12. INFORMATIEPLICHT NAAR DE VRIJWILLIGERS

 

12.1       Aansprakelijkheid: De school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk (bij een ouderwerking met het statuut van vzw of feitelijke vereniging is de ouderwerking zelf aansprakelijk).
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

12.2       Discretieplicht: De leden van de Ouderraad en de ouders die de school en Ouderraad vrijwillig hun diensten aanbieden zijn gebonden aan de discretieplicht.

 

12.3       Vergoedingen: De school/ouderwerking voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

 

13. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren te allen tijde en conform aan de besluitvorming (zie artikel 9).

 

14.ONTBINDING

 

In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de Ouderraad wordt aangeduid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page